Ryzyko inwestycyjne

Zaangażowanie środków finansowych w zakup apartamentu inwestycyjnego w inwestycji "Krakowska 37" obciążone może być - jak każdy zakup określonego dobra w celach zarobkowych - różnego rodzaju ryzykiem, wynikającym z okoliczności zależnych od specyfiki rynku deweloperskiego oraz rynku najmu apartamentów. Inwestycja ta może przynieść zysk, ale może także skutkować poniesieniem straty, wiążąc się tym samym z ponoszeniem przez Kupującego określonego ryzyka. Ryzyko to występuje na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w części związanej z zakupem i budową budynku oraz apartamentu, jak również w części związanej z obsługą zakupionego apartamentu i np. udostępnianiem osobom trzecim w celach inwestycyjnych.

Główne czynniki ryzyka są następujące:
1) Ryzyko braku terminowej realizacji inwestycji przez Dewelopera, wynikające z szeregu okoliczności zależnych oraz niezależnych od Dewelopera, takich jak warunki pogodowe, zmiany legislacyjne, uwarunkowania terenowe, siła wyższa itp.
2) Ryzyko osiągnięcia przyszłych, spodziewanych zwrotów z przedmiotowej inwestycji, których wysokość będzie mniejsza od zakładanej, np. wobec spadku wartości zakupionego apartamentu, mniejszych wpływów czynszu najmu czy dzierżawy od zakładanych itp.

W związku z powyższym, decyzja o zakupie winna zostać poprzedzona wnikliwą analizą planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich możliwych zagrożeń i ewentualności.

 
Zapytaj o ofertę
Wybór mieszkania
Terminy wizyty
Dane kontaktowe
Wybór mieszkania
Preferowany typ mieszkania:


Terminy wizyty
Preferowany termin wizyty: od do
Preferowany dzień tygodznia:

Preferowane godziny wizyty:


Dane kontaktowe
 

Dziękujemy za przesłanie zapytania

zamknij